Har du en rev på lur?

Det at re­ven er lur, vet vi fra før, men hvor­dan kom den seg bak øret? Iføl­ge språk­fors­ker Kjell Ivar Van­nebo lig­ger sva­ret i mid­del­al­de­ren, da ut­stå­en­de ører el­ler ku­ler på ho­de­skal­len bak øre­ne var et tegn på slu­het.

En rev som går snikende bortover

De fær­res­te etab­ler­te ut­trykk skal tol­kes bok­sta­ve­lig, de er ment å le­ses i over­ført be­tyd­ning. Og om man for­sø­ker å et­ter­prø­ve dem, vi­ser det seg ofte å være pro­ble­ma­tisk – som for eks­em­pel ut­tryk­ket Å ha en rev bak øret.

Iføl­ge Bok­måls­ord­bo­ka be­tyr «Å ha en rev bak øret» å være lur, un­der­fun­dig. Ut­tryk­ket bru­kes også på dansk og svensk, hen­holds­vis «have en ræv bag øret» og «ha en räv bak­om öret». Det at re­ven er lur, vet vi fra før, men hvor­dan kom den seg bak øret? Iføl­ge språk­fors­ker Kjell Ivar Van­nebo lig­ger sva­ret i mid­del­al­de­ren, da ut­stå­en­de ører el­ler ku­ler på ho­de­skal­len bak øre­ne var et tegn på slu­het. Det tys­ke ut­tryk­ket «etwas hin­ter den Oh­ren ha­ben» be­tyr bok­sta­ve­lig talt å ha et el­ler an­net bak øre­ne, over­ført «å ha noe på lur». Se­ne­re har de to ut­tryk­ke­ne smel­tet sam­men, og i dag kjen­ner vi det alt­så som «å ha en rev bak øret».

Men språket er i kon­stant ut­vik­ling, og det er også ord og ut­trykk. I dag vil man­ge kan­skje for­bin­de or­det rev med noe helt an­net enn det rød­bru­ne dy­ret som lis­ter seg rundt i sko­ge­ne – mer pre­sist med en spe­si­ell sort hamp, po­pu­lært kjent som hasj. Og den får man jo fak­tisk, i mot­set­ning til dy­ret fra even­ty­re­ne, god plass til bak øret.

Kil­der:

Prik­ken over i-en og and­re ut­trykk, Kjell Ivar Vannebo

Bok­måls­ord­bo­ka (www.ordbok.uib.no)

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon